•  Aktualności
•  O szkole

•  Historia szkoły

•  Kadra pedagogiczna
•  Dokumenty szkolne
•  Kalendarz roku szkolnego
•  Wykaz podręczników
•  WDN w szkole
•  Świetlica szkolna
•  Biblioteka
•  Samorząd uczniowski
•  Projekty szkolne
•  Koła zainteresowań
•  Teatrzyk szkolny
 

statystyka

 

 

W latach sześćdziesiątych Polska obchodziła swoje 1000-lecie. Dla uczczenia tego wydarzenia rzucono hasło „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. W naszym mieście powstał Miejski Komitet Koordynacji Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Społeczeństwo miasta Tomaszowa Maz. swoją ofiarnością zbudowało gmach szkoły. Dla upamiętnienia wydarzenia w dniu 14 czerwca 1959 r. został wmurowany „Akt Erekcyjny” w fundamenty gmachu szkolnego. Dokument ten podpisali obecni na uroczystości przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i miejskich oraz przedstawiciele społeczeństwa miasta Tomaszowa Maz.

Dnia 23 września 1961 r. dokonano uroczystego przekazania nowego gmachu szkolnego przy ul. J. Krasickiego 50/56 społeczeństwu miasta Tomaszowa Maz. Uroczystego przekazania dokonał wicepremier Polski Zenon Nowak. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i oświatowych, delegacje ze wszystkich szkół Tomaszowa, zakładów pracy, przedsiębiorstw, instytucji urzędów oraz przedstawiciele wszystkich organizacji. Po uroczystym przekazaniu gmachu szkolnego, przedstawiciele oraz zaproszeni goście zwiedzali wnętrze czynnej już szkoły.

Szkoła nasza była pierwszą Tysiąclatką w Tomaszowie Maz., otrzymała nr 13 i imię Franciszka Zubrzyckiego – dowódcy pierwszego oddziału Gwardii Ludowej walczącego z okupantem hitlerowskim.

Posiadała ona 15 izb lekcyjnych, pracownię fizyko-chemiczną, biologiczną, zajęć technicznych dla chłopców składającą się z sali maszyn i warsztatów, salę gimnastyczną, świetlicę, natryski i inne pomieszczenia sanitarno-higieniczne, izbę harcerską, gabinet lekarski i dentystyczny oraz pomieszczenia na pomoce naukowe.

Budynek jest o czterech kondygnacjach, posiada centralny ogrzewanie i jest skanalizowany. Kubatura jego wynosi 10.856 m3 . Powierzchnia użytkowa ma 2.746 m2. Szkoła posiadała plac na budowę boiska szkolnego i teren na urządzenie placu rekreacyjnego.

Zespół uczniowski tej szkoły powstał z uczniów byłej Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz z części młodzieży Szkół Podstawowych Nr 2, 4 i 5 w ogólnej liczbie 1126 uczniów. Szkoła w pierwszym roku swego istnienia posiadła 27 oddziałów i klasę przedszkolną. Odziały liczące ponad 40 uczniów wcale nie należały do rzadkości. W szkole rozpoczęły działalność różne organizacje społeczne. Do najaktywniej działających należały Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności.

Do rozwoju placówki przyczynili się przede wszystkim dyrektorzy i zastępcy. W latach:
1961 – 1972 kierownik Kazimierz Piotrowski
1972 – 1986 magister Jan Drozd
1986 – 1997 magister Zdzisława Dróżdż
1997 – 2002 Janusz Kurek
2002 - 2012 magister Ewa Błaszczyk
od 2012 magister Kamilla Madzio
Zastępcami w wymienionych okresach byli:
kierownik: Kazimiera Sowa
wicedyrektorzy: Jan Okuszko
Antoni Kozik
Lucjan Gaust
Tadeusz Wodzyński
Janusz Kurek
Ewa Błaszczyk
Krystyna Marczewska
Robert Tyczyński
Anita Przybysz-Wójciak

W latach 1961 – 1986 na rzecz rozbudowy i urozmaicenia szkoły wykonano między innymi następujące ważne prace:

 • zmiana ogrodzenia terenu szkoły,
 • założenie właściwej posadzki w szatni,
 • urządzenie placu rekreacyjnego,
 • urządzenie pracowni technicznej dla dziewcząt
 • oddzielenie pracowni fizycznej i chemicznej,
 • wymalowanie scen historycznych na ścianach korytarza I piętra i przy pracowniach,
 • radiofonizacja szkoły,
 • modernizacja kuchni i magazynu żywnościowego,
 • wymiana sprzętów w salach lekcyjnych,
 • modernizacja gabinetu lekarskiego i dentystycznego,
 • wygospodarowanie trzech małych pomieszczeń w prawym pionie korytarza z pomieszczeniem na archiwum i pomoce naukowe,

W okresie kilku pierwszych lat istnienia szkoły trzeba było pokonać wiele przeszkód, które napotykała prawie każda nowo otwarta placówka oświatowa. Najbardziej doskwierał brak odpowiedniej ilości środków finansowych. W pierwszej kolejności zagospodarowano teren wokół szkoły. Wyrównano grunt, nawieziono urodzajnej ziemi, zasiano trawę i posadzono drzewa oraz ozdobne krzewy. Przez wszystkie lata istnienia szkoły na miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzano inwestycje, remonty, unowocześniano bazę szkoły. Należy nadmienić, że w 2003r. zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2004r.  zmieniony został system grzewczy na gazowy. W roku 2006 ocieplono i odnowiono elewację budynku. Sukcesywnie wymieniane jest  wyposażenie pracowni w nowe meble szkolne.

Od września 2004 r. szkoła posiada dużą  pracownię komputerową, a od września 2006 r. Centrum Multimedialne znajdujące się w bibliotece szkolnej.

W 1980r. na wniosek Rady Pedagogicznej została uchylona przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim, decyzja nadająca szkole imię Franciszka Zubrzyckiego. Obecne brzmienie nazwy szkoły jest następujące: Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Mając na uwadze 30- letnią pracę szkoły, jej osiągnięcia i zasługi Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski w dniu 4. X 1990 r. podjęli uchwałę o wystąpienie z wnioskiem nadania sztandaru. Fakt ten został dokonany w 1991r. na 30 – lecie szkoły.

Szkoła przywiązuje dużą uwagę do poziomu kształcenia, rozwoju różnorodnych zainteresowań. Przekłada się to na sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach od szczebla szkolnego po centralny.

Ważne miejsce w życiu szkoły odgrywa sport. Dyscypliny w których zanotowano największe osiągnięcia była: piłka siatkowa, ręczna, lekka atletyka. Od 1998r. istnieje w szkole UKS - 13 Joker. Wiodącymi dyscyplinami sportowymi są minisiatkówka i bilard. W 2001 roku powstaje w naszej szkole Międzyszkolne Mazowiecki Sportowe Centrum Bilardowe dla dzieci i młodzieży PZBil SZS, wyposażone w 5 stołów bilardowych.

Momentem zwrotnym w historii szkoły było wejście w życie reformy oświaty w 1999r. Decyzją władz miasta placówka została szkołą podstawową. Nastąpiły stosunkowo niewielkie zmiany w kadrze nauczycielskiej. Kilku pedagogów odeszło na emeryturę, a na ich miejsce zatrudniono kilkoro ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Zreformowana szkoła postawiła wszystkim podmiotom wiele wyzwań. Z tego okresu możemy poszczycić się znacznymi sukcesami w konkursach: matematycznych, recytatorskim, ekologicznym, plastycznym z języka angielskiego. Od 2001 roku realizujemy projekty ogólnoszkolne, promujące szkołę w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu Tomaszowa Maz. biorąc czynny udział w licznych imprezach organizowanych na terenie miasta.